تاريخ : یکشنبه ۱۳ فروردین۱۳۹۱ | 22:48 | نویسنده : علیرضا اسماعیلی

                          جدول زماني و بودجه بندي دروس مطالعات اجتماعي پايه اول راهنمايی-   نام دبیر: علیرضا اسماعیلی   -   سال تحصيلي 91-90ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۲۴ اسفند۱۳۹۰ | 16:31 | نویسنده : علیرضا اسماعیلی

جدول زماني و بودجه بندي دروس علوم اجتماعي پايه سوم راهنمايي  نام دبیر : علیرضا اسماعیلی  آموزشگاه : شهید حشمتی     سال تحصيلي 91-90

ماه

هفته

تعليمات اجتماعي

تاريخ

جغرافيا

مهر

اول

معارفه - توضيح اهداف درس - گروه بندي

معارفه - توضيح اهداف درس - درس اول صفویان(1)

معارفه - توضيح اهداف درس - درس اول : براي آموختن جغرافيا از .....

دوم

درس اول: امروزه نيازهاي ما چگونه رفع مي شوند؟

درس دوم: صفويان (2)

درس دوم: چگونه از نقشه استفاده استفاده کنیم؟

سوم

درس دوم: موسسات چه زماني بهتر مي توانند نيازهاي ما .

درس سوم: افشاريه و زنديه

درس سوم: آيا وسايل ديگري براي مطالعه جغرافيا وجود دارد؟

چهارم

ارزشيابي مستمر ماهانه

ارزشيابي مستمر ماهانه

ارزشيابي  مستمر ماهانه

آبان

اول

درس سوم: چرا به حكومت نياز داريم؟

درس چهارم: اروپا در قرون جديد

درس چهارم: ناهمواري ها چیستند و چگونه تغيير مي كنند؟

دوم

بررسي فعاليت هاي دانش آموزان

درس پنجم:  تاسیس سلسله قاجاريه

درس پنجم: كوهستانها چگونه بوجود مي آيند؟.

سوم

درس چهارم: چرا به قانون نياز داريم؟

انجام فعاليت كلاسي مكمل مانند نمايش فيلم

درس ششم: زمين نا آرام

چهارم

ارزشيابي مستمر ماهانه

ارزشيابي مستمرماهانه

ارزشيابي ماهانه رفع اشكالات و بررسي كارهاي عملي دانش آموزان

آذر

اول

درس پنجم: حكومت ما چه ويژگي هايي دارد؟

درس ششم: ايران در زمان محمد شاه و ناصرالدين شاه

درس هفتم: آب ها بر روي زمين چگونه عمل مي كنند؟

دوم

بررسي فعاليت هاي دانش آموزان

درس هفتم: انقلاب  مشروطه

درس هشتم: از رودها چه مي دانيد؟

سوم

درس ششم: مجلس ما در حكومت چه نقشي دارد؟

درس هشتم: محمد علي شاه ، دشمن مشروطه

درس نهم: چگونه آب ها چهره ي زمين را تغيير مي دهند؟

چهارم

ارزشيابي ماهانه -  بررسي فعاليت ها / ارائه مقالات تحقيقي

ارزشيابي ماهانه-  بررسي فعاليت ها / ارائه مقالات تحقيقي و

ارزشيابي ماهانه  - بررسي فعاليت ها / ارائه مقالات تحقیقی و .............

دي

اول

رفع اشكالات درسي و مرور دروس گذشته

رفع اشكالات درسي و مرور دروس گذشته

درس دهم: ويژگي اقيانوس ها و درياها

دوم

. آزمون نوبت اول

آزمون نوبت اول

آزمون نوبت اول

سوم

آزمون نوبت اول

آزمون نوبت اول

آزمون نوبت اول

چهارم

 درس هفتم: دولت ما در حكومت چه نقشی دارد؟   

درس نهم : ایران در زمان احمد شاه و جنگ جهانی اول

درس يازدهم: هوا در زندگي ما چه نقشي دارد ؟

بهمن

اول

بررسي فعاليت هاي دانش آموزان

درس دهم:سقوط حكومت قاجارو تاسیس پهلوی

درس دوازدهم: انواع آب و هوا ها كدامند ؟

دوم

درس هشتم: قوه ي قضائيه ما در حكومت چه نقشي دارد؟

درس يازدهم: ایران درجنگ جهاني دوم

درس چهاردهم: جمعيت در كره زمين چگونه پراكنده شده است؟

سوم

انجام فعاليت كلاسي مكمل مانند ارائه كنفرانس

درس دوازدهم: نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران

درس پانزدهم: آيا با زندگي روستايي آشنايي داريد؟

چهارم

ارزشيابي مستمر ماهانه

ارزشيابي مستمر ماهانه

ارزشيابي مستمر ماهانه

اسفند

اول

درس نهم : رهبر ما در حكومت چه نقشي دارد ؟

درس سيزدهم: نهضت اسلامي به رهبری امام خمینی(ره)  1

انجام فعاليت كلاسي مكمل مانند روزنامه دیواری – بررسی فعا لیت ها

دوم

رفع اشكالات درسي و مروردروس گذشته- بررسي فعاليت

بررسي فعاليتهاي پژوهشي دانش آموزان -

درس شانزدهم: شهرها چگونه بوجود آمده اند؟

سوم

درس دهم: ما در حكومت چه نقشي داريم؟ (1)

درس چهاردهم: نهضت اسلامي به رهبری امام خمینی (ره)  2

درس هفدهم: چرا به جهت يابي نيازمنديم؟

چهارم

ارزشيابي مستمر ماهانه

ارزشيابي مستمر ماهانه

ارزشيابي مستمرماهانه

فروردین

سوم

آزمون میان ترم دوم

آزمون میان ترم دوم

آزمون میان ترم دوم

چهارم

درس يازدهم: ما در حكومت چه نقشي داريم؟ (2)

درس پانزدهم: انقلاب اسلامي ايران

درس هجدهم: مدارها و نصف النهارها چه خطوطي ا ند؟

اردیبهشت

اول

فعاليت كلاسي مكمل مانند طراحي پوستر يا بروشور

انجام فعاليت كلاسي مكمل مانند نمايش فيلم از ايران دوران

انجام فعاليت كلاسي مكمل مانند نمايش فيلم از ......

دوم

درس دوازدهم: چگونه می توانیم به نقش خود عمل کنیم؟

درس شانزدهم: ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامي

درس  نوزدهم: زمين چه حركت هايي دارد و نتایج این حرکتها چیست

سوم

ارزشیابی مستمر - رفع اشكالات درسی

 ارزشیابی مستمر - رفع اشكالات درسی

ارزشیابی مستمر - رفع اشكالات درسی

  چهارم

مرور کل کتاب – آشنایی با نمونه سوالات امتحان نهایی

مرور کل کتاب – آشنایی با نمونه سوالات امتحان نهایی

مرور کل کتاب – آشنایی با نمونه سوالات امتحان نهایی